SUSHI ICHIBA LOGO

KAITEN-SUSHI[SUSHI ICHIBA]

sjijiya_01 sjijiya_02 sjijiya_03 sjijiya_04 sjijiya_05 sjijiya_06 sjijiya_07 sjijiya_08
sjijiya_15 sjijiya_16 sjijiya_17 sjijiya_18 sjijiya_19 sjijiya_20 sjijiya_21
sjijiya_m_01r sjijiya_m_02r sjijiya_m_03r sjijiya_m_04r sjijiya_m_05r sjijiya_m_06r sjijiya_m_07r sjijiya_m_08r sjijiya_22